Wednesday, 10 August 2011

Ron Banerjee, Raheel Raza, Ezra Levant Caught Peddling the Same Lie!

What kind of Islamophobe makes up the idea that Imams need to independently verify if a girl is menstruating so as to separate them from the main prayers? It's an outrageous claim that has no evidential backing. You're in poor luck Ron Banerjee.


***Update***


Looks like Raheel Raza, of the Muslim Canadian Congress (MCC), and Ezra Levant, of the Toronto Sun, are peddling the same lie shamelessly!:


22 comments:

Bartimaeus said...

Frosty

Can't you ever tell the truth? The TDSB by allowing Jummah prayers in the mosqueteria is promoting gender aparthiet and stigmaizing mensturating girls by not allowing the to participate in a religious exercises.

Ali said...

wannabe david wood

cant you ever bring a point?

Radical Moderate said...

Non Refuting

SO let me get this strait, the girls who are menstrating can pray with the other girls behind the boys?

RefutingActs17 said...

Peace and greetings Radmod,

Girls who are in their periods are excused from prayers. Secondly, no one, especially men, are allowed to straight up ask if a woman is menstruating as it is a touchy subject for girls to discuss. That was my contention.

Anonymous said...

Ali,

His point is obvious. Are you really that obtuse?

Bartimaeus said...

Frosty

If the menstruating girls are excused why di they bother to show ep. They should be in class with the rest of the Ksfirs.

The point is tey are not excused they are forbidden it is Haram

Ali said...

@anonymous

i was talking to the bartimaeus character.

RefutingActs17 said...

Peace and greetings Bartimaeus,

The girls are there just to listen to the Friday 'khutbah', or Friday sermon. The two-interval prayer only takes approximately 2-4 minutes, while the sermon makes up the bulk of the time.

Hope that answers your question.

Bartimaeus said...

Frosty

Let me get this straight. The mensturating girls are at the mosqueterian to listen to the sermon. GOOD that means that the Iman the mosqueteria,the TDSB and the shoool have violated the Supreme Court of Ontario 1988 decision on prayer in a public and have violated the directives of the Ontario Minstry of Education.

Anyone of you out there who want a copy of these documents please let me and know the reals facts about Islam

Radical Moderate said...

@Non Refuting

So let me get this straight. Menstrating girls are "excused" nice word for FORBIDDEN to pray to your God.

No one asks them if they are menstrating, I guess thats a good thing.

So the girls pray behind the boys three weeks out of the month and then all of a sudden there not praying but sitting behind the girls who are not menstrating who are behind the boys.

Hmmm so your telling me you can not figure out which girls are menstrating and which girls are not?

They might as well announce it on the PA system.

"Attention attention, the following Muslima's are excused from praying in the lunch room do to menstration cycle..... thank you that is all"

Yeah they don't have to be asked, the mere fact that there not praying anounces to the school that they are menstrating.

RefutingActs17 said...

Hi Radmod,

In most situations like these congregations are partitioned behind a wall or curtain. Unfortunately such a thing is not available at the school. This is the best Muslims students can do.

Radical Moderate said...

@NonRefuting

Man when you try to make Islam better you just make it that much worse.

Screens and walls to protect Allah from Woman who are mentrating lol

OH well now on to other news.

I wonder how long its going to take.

Just read that 3 Muslim men where mowed down protecting their gas station in Birmingham.

I wonder how long its going to take for this to be blamed on Islamaphobia. I bet David Wood, Sam Shamoun, Pamella Geller, and others are responsible for this. Might was well blame the riots on them too, casue Muslims are the true targts of this violence.

Anonymous said...

Ali,

I know who you were talking to. His point is obvious. Are you really that obtuse?

Anonymous said...

http://news.yahoo.com/jerusalem-scholars-trace-bibles-evolution-092932128.html

Anonymous said...

Lek przynosi [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria[/url] zredukowanie absorbowania podwaliny tluszczowych za pomoc¹ ludzki organizm. To ca³kiem nowy lek w celu œlicznotek, jakie reflektuj¹ odchudziæ siê a przejœæ na prze³o¿ony kierunek posi³ków. Œrodek ów przyzwala podwy¿szyæ efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród u¿yciem [url=http://www.perfumeria.rel.pl]Perfumeria[/url] wy³¹cznie diety a æwiczeñ fizycznych. Panaceum tamten zdobêdziesz w aptece internetowej. Inwitujemy a¿ do prê¿nej online taniej apteki internetowej po medykamenty oraz po informacje o wyci¹gach. Gór w nastêpstwie tego alli Wysy³amy sami posiad³oœci¹ op³atê koncentratów a nie inaczej dobr¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych stronê. Apteka internetowa istnieje jedn¹ z siedmiu najbardziej specjalnych zaœ dystynktywnych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie artyku³ów farmacetycznych.Musimy zademonstrowaæ aktualnie trójka osobniki prepratów. Polska apteka o której zapisujemy dzia³a w tryb bezusterkowy oraz powierza [url=http://www.artykulandia.pl/Perfumeria-internetowa-a10.html]Perfumeria[/url] wyci¹gi w cugu skoro tylko jakiegoœ dnia od czasu momentu wypracowania twojego zainteresowania. Tylko spoœród owego osi¹ga wyœmienite [url=http://www.ninaricci.pl]Perfumeria internetowa[/url] kwalifikacji pacjentów. Na cienki brzuszekJest krocie suplementów diety na schudniêcie. A¿ do pokaŸnych przystaj¹ te obejmuj¹ce w teamie l-karnitynê, przecie¿ rzeczwiœcie stwierdzonym tudzie¿ zaœ udowodnionym postêpowaniem przypadkiem zaaprobowaæ siê wy³¹cznie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta aczkolwiek oraz praktyka fizyczne w wielkim stopniu postanawiaj¹ o nieskazitelnym zgonieniu [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria[/url] grawitacji.Na menopauzêMenopauza istnieje kiedy niekiedy, podczas gdy krwawienie koñczy, i jajniki bezwarunkowo ustaj¹ uzyskiwaæ jajeczka. Na menopazuê wydajne s¹ takie amalgamaty gdy diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Chronos menopauzy acz nie oznacza w celu paszczy pieknej klêski oraz nale¿y spoœród ni¹ siê zmierzyæ.

Radical Moderate said...

Yahya Snow you still with us, or did you get swept up in the riots?

I just called into ABN and stumped a IMAM.

Anonymous said...

Just read that 3 Muslim men where mowed down protecting their gas station in Birmingham.

I wonder how long its going to take for this to be blamed on Islamaphobia.

Moderatly retarded, ive been watching the news coverage for the helicopter carrying 30 US soldiers, many of them “special forces”,yes the one which was shot down and subsequently all the soldiers are now walking with uncle Jessie and playing harps with angels. I wonder how long it will take for some lobotomized zoo chimp (zoinist christiants) to blame this on “terrorism”. I am sure many already have. I remember when I actually did watch fox so-called news, CNN and other brainwashing, propaganda apparatus for the empire, Iraqis defending their land from occupiers were termed as “terrorists” and even “rats”. WE all know who the true terrorists are, its not even a matter of debate anymore. Hundreds of thousands of innocent humans died because Bushy had a conversation with Appollo his false god who was hung from a cross/tree. Cheers

Anonymous said...

What I find most laughable here is the Christians have yet again forgotten to read their own bible. This is typical christian lunacy, point an accusatory, ridiculing finger at the Muslim, while being woefully ignorant of their own text. Yes islam considers menstrual blood unclean, any bodily fluid is infact unclean, what is the point of contention here? Prayer to God is an act of purity deserving a state of absolute purity. Let us see what the bible says about menstruating. Leviticus 15:19-30
And if a woman have an issue (menstrual blood), and her issue in her flesh be blood, she shall be put apart seven days: and whosoever toucheth her shall be unclean until the even. And every thing that she lieth upon in her separation shall be unclean: every thing also that she sitteth upon shall be unclean. And whosoever toucheth her bed shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even. And whosoever toucheth any thing that she sat upon shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even. And if it be on her bed, or on any thing whereon she sitteth, when he toucheth it, he shall be unclean until the even. And if any man lie with her at all, and her flowers be upon him, he shall be unclean seven days; and all the bed whereon he lieth shall be unclean. And if a woman have an issue of her blood many days out of the time of her separation, or if it run beyond the time of her separation; all the days of the issue of her uncleanness shall be as the days of her separation: she shall be unclean. Every bed whereon she lieth all the days of her issue shall be unto her as the bed of her separation: and whatsoever she sitteth upon shall be unclean, as the uncleanness of her separation. And whosoever toucheth those things shall be unclean, and shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even. But if she be cleansed of her issue, then she shall number to herself seven days, and after that she shall be clean. And on the eighth day she shall take unto her two turtles, or two young pigeons, and bring them unto the priest, to the door of the tabernacle of the congregation. And the priest shall offer the one for a sin offering, and the other for a burnt offering; and the priest shall make an atonement for her before the LORD for the issue of her uncleanness.

Now aside of the nonsense about the turtle and the pigeons (what do you expect, its the BIBLE), tell me oh paragon of logic and rationality, mr. christian, is a man more worthy of purity and cleanliness than God? If a menstruating woman makes ANYTHING that touches her unclean, even A MAN, is she in a position to make prayers to GOD? Remember the bible according to you is the word of God, so God considers menstruating UNCLEAN. Cheers

Anonymous said...

Radical Moderate just comes here to bash Islam and make himself feel better. With such a low self-esteem we should become his friends, I think he needs some of those.

Fifth Monarchy Man said...

anon said,

If a menstruating woman makes ANYTHING that touches her unclean, even A MAN, is she in a position to make prayers to GOD?

I say,


No one male or female is in a position to make prayers before God.

Quote:

We have all become like one who is unclean, and all our righteous deeds are like a polluted garment [menstrual cloth].
(Isaiah 64:6a)

end quote:


The amazing thing is that God himself provided the way for our purification and to open up the way for unclean men and women to be accepted by a holy God.

Quote:

For if the blood of goats and bulls, and the sprinkling of defiled persons with the ashes of a heifer, sanctify for the purification of the flesh, how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify our conscience from dead works to serve the living God.
(Hebrews 9:13-14)

and


for in Christ Jesus you are all sons of God, through faith. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ Jesus.
(Galatians 3:26-28)Peace

Fifth Monarchy Man said...

I almost forgot.

Isaiah’s vision of Jesus on the throne typifies the way that only by miraculous intervention to atone for our sins can God deal with our universal uncleanlyness and allow us to be in his presence.

Quote:


And I said: "Woe is me! For I am lost; for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips; for my eyes have seen the King, the LORD of hosts!" Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a burning coal that he had taken with tongs from the altar. And he touched my mouth and said: "Behold, this has touched your lips; your guilt is taken away, and your sin atoned for."
(Isaiah 6:5-7)

End quote:

Because of what Christ did at the cross we are no longer separated from God because we are unclean.

Quote:

Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new and living way that he opened for us through the curtain, that is, through his flesh, and since we have a great priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water.
(Hebrews 10:19-22)

End quote:

Peace

Yahya Snow said...

@the anonymous who wrote:

Radical Moderate just comes here to bash Islam and make himself feel better. With such a low self-esteem we should become his friends, I think he needs some of those.

To help you understand RadMod, here is RadMod's perverted comment:

http://thefactsaboutislam.blogspot.com/2011/08/perverted-christian-apologist-hijabbi.html